Mission and Vision

Mission:
Provide effective news and information services using modern technology for well informed local and international communities.

Vision:
The lead network of news, information and media services of government and the Presidency in pursuit of national interest.

Service Pledge (Quality Policy):
“We, at the News and Information Bureau, are committed to provide timely, reliable and responsive news and information, and efficient media relations services to the public about the government and the Presidency.”
“We further commit to continually improve the NIB management system and its processes to satisfy the expectations and needs of our local and foreign partners.”

 

”Kami sa Pambansang Kagawaran ng Pagbabalita at Impormasyon ay nangangako na magkakaloob ng napapanahon, makatotohanan at angkop na pagtugon sa paglalahad ng mga balita at impormasyon at mahusay na pananagutang pang medya at serbisyong pampublikong pampamahalaan at pampanguluhan.”
“Kami ay nanunumpang patuloy na magsasagawa ng mga pagbabago upang magampanan ang maayos na sistema ng pamamahala at proseso sa Pambansang Kagawaran ng Pagbabalita at Impormasyon upang matugunan at maisakatuparan ang mga inaasahang pangangailangan at pananagutang panglokal at pandayuhan man.”